Mezinárodní festival mládeže Ruština, řeč poezie

Zásady ochrany osobních údajů

1. Obecná ustanovení

Tato politika zpracování osobních údajů byla vypracována v souladu s požadavky federálního zákona ze dne 27. července 2006. № 152-ФЗ „O osobních údajích“ a určuje postup zpracování osobních údajů a opatření k zajištění bezpečnosti osobních údajů zpracovávaných společností DNA s. r. o. (OOO DNA) (dále jen Provozovatel) v rámci Mezinárodního festivalu mládeže „Ruština je jazykem poezie“ (dále v textu jen Soutěž).

1.1.    Provozovatel si jako svůj nejdůležitější cíl a podmínku pro realizaci svých činností stanoví dodržování lidských a občanských práv a svobod při zpracování osobních údajů, včetně ochrany práv na soukromí, osobních a rodinných tajemství.

1.2.    Tato politika Provozovatele týkající se zpracování osobních údajů (dále jen Politika) se vztahuje na veškeré informace, které může Provozovatel získat o návštěvnících webových stránek https://russianpoetrycontest.com/.

 

2.    Základní pojmy použité v Politice

2.1.    Automatizované zpracování osobních údajů je zpracování osobních údajů pomocí výpočetní techniky.

2.2.    Blokování osobních údajů je dočasné ukončení zpracování osobních údajů (s výjimkou případů, kdy je zpracování nezbytné k upřesnění osobních údajů).

2.3.    Webová stránka je soubor grafických a informačních materiálů, jakož i počítačových programů a databází zajišťujících jejich dostupnost na internetu na síťové adrese https://russianpoetrycontest.com/.

2.4.    Informační systém osobních údajů je soubor osobních údajů obsažených v databázích a informační technologie a technické prostředky, které zabezpečují jejich zpracování.

2.5.    Depersonalizace osobních údajů jsou činností, v jejichž důsledku nelze bez použití dalších informací určit, či osobní údaje patří konkrétnímu Uživateli nebo jinému subjektu.

2.6.    Zpracování osobních údajů — jakákoli akce (operace) nebo soubor akcí (operací) prováděných pomocí automatizačních nástrojů nebo bez použití těchto nástrojů s osobními údaji, včetně shromažďování, zaznamenávání, systematizace, akumulace, ukládání, objasňování (aktualizace, změna), extrakce, používání, přenos (distribuce, poskytování, přístup), depersonalizace, blokování, mazání, ničení osobních údajů.

2.7.    Provozovatel je právnická osoba (DNA s. r. o. (OOO DNA)), která organizuje a (nebo) zpracuje osobní údaje, jakož i určuje účely zpracování osobních údajů, složení osobních údajů, které mají být zpracovávány, akce (operace) prováděné s osobními údaji.

2.8.    Osobní údaje jsou veškeré informace týkající se přímo nebo nepřímo konkrétního nebo identifikovatelného uživatele webových stránek https://russianpoetrycontest.com/.

2.9.    Uživatel je jakýkoli návštěvník webových stránek https://russianpoetrycontest.com/ (dospělý a také zástupce nezletilé osoby).

2.10.  Poskytování osobních údajů jsou činnosti zaměřené na zpřístupnění osobních údajů určité osobě nebo určitému okruhu osob.

2.11.  Šíření osobních údajů — jakékoli činnosti zaměřené na zveřejnění osobních údajů neomezenému okruhu osob (předávání osobních údajů) nebo na seznámení s osobními údaji neomezeného počtu osob, včetně zveřejnění osobních údajů v médiích, zveřejňování informací a telekomunikačních sítí nebo poskytování přístupu k osobním údajům jakýmkoli jiným způsobem.

2.12.  Přeshraniční předávání osobních údajů je předávání osobních údajů na území cizího státu orgánu cizího státu, zahraniční fyzické osobě nebo zahraniční právnické osobě.

2.13.  Zničení osobních údajů jsou jakékoli kroky, v důsledku kterých jsou osobní údaje nenávratně zničeny s nemožností dalšího obnovení obsahu osobních údajů v informačním systému osobních údajů a (nebo) v důsledku čehož jsou zničeny materiální nositelé osobních údajů.

 

3.    Provozovatel může zpracovávat následující osobní údaje Uživatele:

3.1.    Příjmení, jméno, jméno po otci.

3.2.    Emailová adresa.

3.3.    Rok, měsíc, datum a místo narození.

3.4.    Kontaktní údaje — telefonní čísla, e-mailové adresy; pohlaví; země a město bydliště; informace o nezletilém/-ých dítěti/dětech, konkretně: příjmení, jméno, příjmení, věk, pohlaví, rodinný vztah (rodič, adoptivní rodič, opatrovník, poručník, zástupce na základě plné moci).

3.5.    Na stránce se také shromažďuje a zpracovává anonymizované údaje o návštěvnících (včetně souborů cookie) pomocí internetových statistických služeb.

Výše uvedené údaje dále v textu Politiky jsou uvedené jako Osobní údaje.

 

4.    Účely zpracování osobních údajů

4.1.    Účel zpracování osobních údajů:

4.1.1.   Pro registraci účastníků Soutěže.

4.1.2.   Pro hlasování v Soutěži.

4.1.3.   Pro shrnutí závěrů Soutěže a udělování cen.

4.1.4.   Pro zpracování došlých žádostí (otázek) v rámci Soutěže.

4.2.    Provozovatel také má právo zasílat Uživateli oznámení o nových produktech a službách, speciálních nabídkách a různých událostech. Uživatel může kdykoli odmítnout přijímat informační zprávy zasláním e-mailu Provozovateli na adresu info@russianpoetrycontest.com s označením „Odmítnutí oznámení o nových produktech a službách a speciálních nabídkách“.

4.3.    Anonymizované údaje uživatelů shromážděná pomocí internetových statistických služeb se používají ke shromažďování informací o činnosti Uživatelů na webové stránce, ke zlepšování kvality webové stránky a její obsahu.

 

5.    Právní základ pro zpracování osobních údajů

5.1.    Provozovatel zpracovává osobní údaje Uživatele, pouze pokud jsou vyplněny a/nebo odeslány Uživatelem samostatně prostřednictvím zvláštních formulářů umístěných na webových stránkách https://russianpoetrycontest.com/. Uživatel vyplněním příslušných formulářů a/nebo zasláním svých osobních údajů Provozovateli souhlasí s touto Politikou.

5.2.    Provozovatel zpracovává anonymizované údaje o Uživateli, pokud je to povoleno v nastavení prohlížeče Uživatele (je povoleno ukládání cookies a použití technologie JavaScriptu).

 

6.    Postup shromažďování, ukládání, přenosu a dalších druhů zpracování osobních údajů

Bezpečnost osobních údajů zpracovávaných Provozovatelem je zajištěna implementací zákonných, organizačních a technických opatření nezbytných k úplnému dodržení požadavků aktuálních právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů.

6.1.    Provozovatel zajišťuje bezpečnost osobních údajů a přijímá veškerá možná opatření k vyloučení přístupu k osobním údajům neoprávněných osob.

6.2.    Osobní údaje uživatele nebudou za žádných okolností nikdy předány třetím osobám, s výjimkou případů souvisejících s implementací aktuálních právních předpisů.

6.3.    V případě odhalení nepřesností v osobních údajích je Uživatel může samostatně aktualizovat zasláním oznámení Provozovateli na e-mailovou adresu Provozovatele info@russianpoetrycontest.com s označením „Aktualizace osobních údajů“.

6.4.    Doba zpracování osobních údajů je omezena do 31.12.2021 včetně. Uživatel může kdykoli do 31.12.2021 odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů zasláním oznámení Provozovateli prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu Provozovatele info@russianpoetrycontest.com s poznámkou „Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů“.

 

7.    Přeshraniční přenos osobních údajů

7.1.    Před zahájením přeshraničního přenosu osobních údajů se Provozovatel musí ujistit, že cizí stát, na jehož území má osobní údaje předávat, poskytuje spolehlivou ochranu práv subjektů osobních údajů.

7.2.    Přeshraniční přenos osobních údajů na území cizích států, které nesplňují výše uvedené požadavky, lze provést pouze tehdy, pokud subjekt osobních údajů písemně souhlasí s přeshraničním přenosem svých osobních údajů nebo s uzavřením dohody, jejíž stranou je subjekt osobních údajů.

 

8.    Závěrečná ustanovení

8.1.    Uživatel může obdržet jakékoli vysvětlení ohledně otázek týkajících se zpracování jeho osobních údajů kontaktováním Provozovatele prostřednictvím e-mailu info@russianpoetrycontest.com.

8.2.    Tento dokument bude odrážet veškeré změny politiky zpracování osobních údajů Provozovatelem. Politika je platná neomezeně dlouho, dokud není nahrazena novou verzí.

8.3.    Aktuální verze Politiky je volně dostupná na internetu na adrese https://russianpoetrycontest.com/policy.